• پارافین خوراکی
  • مصرف خوراکی
  • جهت رفع یبوست
  • پاک کننده

پارافین