• آب مقطر
  • مورد استفاده در تجهیزات پزشکی،دندان پزشکی،آزمایشگاهی و سایر دستگاه های صنعتی و خانگی
  • غیرقابل شرب و تزریق
  • 4 لیتری

مایع پاک کننده چند منظوره