• پاک کننده شیشه و تمامی سطوح شیشه ای
  • در بسته بندی نیم لیتری

مایع شیشه شوی