• مصرف در آزمایشگاه
  • پاک کننده
  • جرم گیر
  • زنگ زدایی

اسید کلریدریک