• آب مورد مصرف در آزمایشگاه
  • غیرقابل شرب و تزریق
  • 4 لیتری

آب آزمایشگاهی